ಅಭಿಪ್ರಾಯ / ಸಲಹೆಗಳು

ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿವಾರು ವಿವರ

2016-17 ರಿಂದ 2018-19 ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ವೇತನ ಮಂಜೂರಾದ ಜಿಲ್ಲಾವಾರು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ವಿವರ.

 

ಕ್ರ.ಸಂ.

ಜಿಲ್ಲೆ ಹೆಸರು

ಮೆಟ್ರಿಕ್ ಪೂರ್ವ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ವೇತನ

ಮೆಟ್ರಿಕ್ ನಂತರ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ವೇತನ

ಶುಲ್ಕ ವಿನಾಯಿತಿ

ವಿದ್ಯಾಸಿರಿ-ಊಟ ಮತ್ತು ವಸತಿ ಸಹಾಯ ಯೋಜನೆ

2016-17

2017-18

2016-17

2017-18

2018-19

2016-17

2017-18

2018-19

2016-17

2017-18

2018-19

ಭಾಷೆ ಗಾತ್ರ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಭಾಷೆ ಗಾತ್ರ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಭಾಷೆ ಗಾತ್ರ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಭಾಷೆ ಗಾತ್ರ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಭಾಷೆ ಗಾತ್ರ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಭಾಷೆ ಗಾತ್ರ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಭಾಷೆ ಗಾತ್ರ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಭಾಷೆ ಗಾತ್ರ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಭಾಷೆ ಗಾತ್ರ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಭಾಷೆ ಗಾತ್ರ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಭಾಷೆ ಗಾತ್ರ ಡೌನ್ಲೋಡ್

1

ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ

 ಇಂಗ್ಲಿಷ್  1.01MB  ಇಂಗ್ಲಿಷ್  4.34MB  ಇಂಗ್ಲಿಷ್  10.20MB    ಇಂಗ್ಲಿಷ್  15.70MB    ಇಂಗ್ಲಿಷ್      ಇಂಗ್ಲಿಷ್  15.90MB    ಇಂಗ್ಲಿಷ್  25.40MB    ಇಂಗ್ಲಿಷ್      ಇಂಗ್ಲಿಷ್  1.41MB    ಇಂಗ್ಲಿಷ್  2.72MB    ಇಂಗ್ಲಿಷ್    

2

ಬೆಂಗಳೂರು ಗ್ರಾಮಾಂತರ

 ಇಂಗ್ಲಿಷ್  2.25MB    ಇಂಗ್ಲಿಷ್  4.22MB    ಇಂಗ್ಲಿಷ್  1.19MB    ಇಂಗ್ಲಿಷ್  2.42MB    ಇಂಗ್ಲಿಷ್      ಇಂಗ್ಲಿಷ್  1.97MB    ಇಂಗ್ಲಿಷ್  2.90MB    ಇಂಗ್ಲಿಷ್      ಇಂಗ್ಲಿಷ್  197KB    ಇಂಗ್ಲಿಷ್  571KB    ಇಂಗ್ಲಿಷ್    

3

ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ

 ಇಂಗ್ಲಿಷ್  3.48MB    ಇಂಗ್ಲಿಷ್  6.16MB    ಇಂಗ್ಲಿಷ್  1.70MB   ಇಂಗ್ಲಿಷ್   3.68MB   ಇಂಗ್ಲಿಷ್      ಇಂಗ್ಲಿಷ್   2.98MB   ಇಂಗ್ಲಿಷ್   4.16MB   ಇಂಗ್ಲಿಷ್      ಇಂಗ್ಲಿಷ್   319KB   ಇಂಗ್ಲಿಷ್   868KB   ಇಂಗ್ಲಿಷ್     

4

ಚಿತ್ರದುರ್ಗ

 ಇಂಗ್ಲಿಷ್  6.42MB    ಇಂಗ್ಲಿಷ್  10.80MB   ಇಂಗ್ಲಿಷ್   2.21MB   ಇಂಗ್ಲಿಷ್   3.75MB   ಇಂಗ್ಲಿಷ್      ಇಂಗ್ಲಿಷ್   3.85MB   ಇಂಗ್ಲಿಷ್   5.80MB   ಇಂಗ್ಲಿಷ್      ಇಂಗ್ಲಿಷ್   743KB    ಇಂಗ್ಲಿಷ್  1.61MB   ಇಂಗ್ಲಿಷ್     

5

ದಾವಣಗೆರೆ

 ಇಂಗ್ಲಿಷ್  7.48MB    ಇಂಗ್ಲಿಷ್  10.50MB   ಇಂಗ್ಲಿಷ್   3.92MB   ಇಂಗ್ಲಿಷ್   6.37MB   ಇಂಗ್ಲಿಷ್      ಇಂಗ್ಲಿಷ್   6.35MB   ಇಂಗ್ಲಿಷ್   9.21MB   ಇಂಗ್ಲಿಷ್      ಇಂಗ್ಲಿಷ್   820KB   ಇಂಗ್ಲಿಷ್   1.71MB   ಇಂಗ್ಲಿಷ್     

6

ಕೋಲಾರ

 ಇಂಗ್ಲಿಷ್  2.42MB    ಇಂಗ್ಲಿಷ್  6.71MB   ಇಂಗ್ಲಿಷ್   1.26MB   ಇಂಗ್ಲಿಷ್   2.58MB   ಇಂಗ್ಲಿಷ್      ಇಂಗ್ಲಿಷ್   1.92MB   ಇಂಗ್ಲಿಷ್   2.92MB    ಇಂಗ್ಲಿಷ್     ಇಂಗ್ಲಿಷ್   166KB   ಇಂಗ್ಲಿಷ್   581KB   ಇಂಗ್ಲಿಷ್     

7

ರಾಮನಗರ

 ಇಂಗ್ಲಿಷ್  4.26MB    ಇಂಗ್ಲಿಷ್  9.17MB   ಇಂಗ್ಲಿಷ್   1.72MB   ಇಂಗ್ಲಿಷ್   3.49MB   ಇಂಗ್ಲಿಷ್      ಇಂಗ್ಲಿಷ್   2.91MB   ಇಂಗ್ಲಿಷ್   4.81MB   ಇಂಗ್ಲಿಷ್      ಇಂಗ್ಲಿಷ್   176KB   ಇಂಗ್ಲಿಷ್  559KB   ಇಂಗ್ಲಿಷ್     

8

ಶಿವಮೊಗ್ಗ

 ಇಂಗ್ಲಿಷ್  7.20MB    ಇಂಗ್ಲಿಷ್  16.5MB   ಇಂಗ್ಲಿಷ್   3.40MB   ಇಂಗ್ಲಿಷ್   5.87MB   ಇಂಗ್ಲಿಷ್      ಇಂಗ್ಲಿಷ್   5.18MB   ಇಂಗ್ಲಿಷ್   8.19MB    ಇಂಗ್ಲಿಷ್     ಇಂಗ್ಲಿಷ್   607KB   ಇಂಗ್ಲಿಷ್   1.32MB   ಇಂಗ್ಲಿಷ್     

9

ತುಮಕೂರು

 ಇಂಗ್ಲಿಷ್  10.70MB    ಇಂಗ್ಲಿಷ್  24.60MB   ಇಂಗ್ಲಿಷ್   5.00MB   ಇಂಗ್ಲಿಷ್   7.69MB   ಇಂಗ್ಲಿಷ್      ಇಂಗ್ಲಿಷ್   9.24MB   ಇಂಗ್ಲಿಷ್   12.90MB   ಇಂಗ್ಲಿಷ್      ಇಂಗ್ಲಿಷ್   1.02MB   ಇಂಗ್ಲಿಷ್   2.31MB   ಇಂಗ್ಲಿಷ್     

10

ಬಾಗಲಕೋಟೆ

 ಇಂಗ್ಲಿಷ್  8.99MB    ಇಂಗ್ಲಿಷ್  20.50MB   ಇಂಗ್ಲಿಷ್   4.15MB   ಇಂಗ್ಲಿಷ್   7.64MB   ಇಂಗ್ಲಿಷ್      ಇಂಗ್ಲಿಷ್   6.49MB   ಇಂಗ್ಲಿಷ್   10.50MB   ಇಂಗ್ಲಿಷ್      ಇಂಗ್ಲಿಷ್   1.16MB   ಇಂಗ್ಲಿಷ್   2.96MB    ಇಂಗ್ಲಿಷ್    

11

ಬೆಳಗಾಂ

 ಇಂಗ್ಲಿಷ್  18.50MB  ಇಂಗ್ಲಿಷ್  50.20MB   ಇಂಗ್ಲಿಷ್   9.92MB   ಇಂಗ್ಲಿಷ್   17.00MB   ಇಂಗ್ಲಿಷ್      ಇಂಗ್ಲಿಷ್   14.60MB   ಇಂಗ್ಲಿಷ್   22.80MB   ಇಂಗ್ಲಿಷ್      ಇಂಗ್ಲಿಷ್   1.18MB   ಇಂಗ್ಲಿಷ್   2.91MB    ಇಂಗ್ಲಿಷ್    

12

ಬಿಜಾಪುರ

 ಇಂಗ್ಲಿಷ್  6.72MB    ಇಂಗ್ಲಿಷ್  14.50MB   ಇಂಗ್ಲಿಷ್   4.85MB   ಇಂಗ್ಲಿಷ್   8.32MB   ಇಂಗ್ಲಿಷ್      ಇಂಗ್ಲಿಷ್   6.78MB   ಇಂಗ್ಲಿಷ್   10.50MB   ಇಂಗ್ಲಿಷ್      ಇಂಗ್ಲಿಷ್   705KB   ಇಂಗ್ಲಿಷ್   1.85MB    ಇಂಗ್ಲಿಷ್    

13

ಧಾರವಾಡ

 ಇಂಗ್ಲಿಷ್  6.91MB    ಇಂಗ್ಲಿಷ್  15.10MB   ಇಂಗ್ಲಿಷ್   5.32MB   ಇಂಗ್ಲಿಷ್   9.35MB   ಇಂಗ್ಲಿಷ್      ಇಂಗ್ಲಿಷ್   7.93MB   ಇಂಗ್ಲಿಷ್   12.70MB    ಇಂಗ್ಲಿಷ್     ಇಂಗ್ಲಿಷ್   1.01MB   ಇಂಗ್ಲಿಷ್   2.28MB   ಇಂಗ್ಲಿಷ್     

14

ಗದಗ್

 ಇಂಗ್ಲಿಷ್  4.95MB    ಇಂಗ್ಲಿಷ್  11.30MB   ಇಂಗ್ಲಿಷ್   2.97MB   ಇಂಗ್ಲಿಷ್   5.05MB   ಇಂಗ್ಲಿಷ್      ಇಂಗ್ಲಿಷ್   4.58MB   ಇಂಗ್ಲಿಷ್   6.82MB   ಇಂಗ್ಲಿಷ್      ಇಂಗ್ಲಿಷ್   368KB   ಇಂಗ್ಲಿಷ್   0.98MB   ಇಂಗ್ಲಿಷ್     

15

ಹಾವೇರಿ

 ಇಂಗ್ಲಿಷ್  5.95MB    ಇಂಗ್ಲಿಷ್  15.70MB   ಇಂಗ್ಲಿಷ್   3.20MB   ಇಂಗ್ಲಿಷ್   5.31MB   ಇಂಗ್ಲಿಷ್      ಇಂಗ್ಲಿಷ್   4.99MB    ಇಂಗ್ಲಿಷ್  7.24MB   ಇಂಗ್ಲಿಷ್      ಇಂಗ್ಲಿಷ್   466KB   ಇಂಗ್ಲಿಷ್   1.16MB   ಇಂಗ್ಲಿಷ್     

16

ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ

 ಇಂಗ್ಲಿಷ್  9.98MB    ಇಂಗ್ಲಿಷ್  19.90MB   ಇಂಗ್ಲಿಷ್   4.23MB   ಇಂಗ್ಲಿಷ್   5.89MB   ಇಂಗ್ಲಿಷ್      ಇಂಗ್ಲಿಷ್   5.27MB   ಇಂಗ್ಲಿಷ್   8.56MB    ಇಂಗ್ಲಿಷ್     ಇಂಗ್ಲಿಷ್   429KB   ಇಂಗ್ಲಿಷ್   885KB   ಇಂಗ್ಲಿಷ್     

17

ಬಳ್ಳಾರಿ

 ಇಂಗ್ಲಿಷ್  7.16MB    ಇಂಗ್ಲಿಷ್  15.30MB   ಇಂಗ್ಲಿಷ್   3.44MB   ಇಂಗ್ಲಿಷ್   6.71MB   ಇಂಗ್ಲಿಷ್      ಇಂಗ್ಲಿಷ್   5.27MB   ಇಂಗ್ಲಿಷ್   8.47MB   ಇಂಗ್ಲಿಷ್      ಇಂಗ್ಲಿಷ್   526KB   ಇಂಗ್ಲಿಷ್   1.38MB   ಇಂಗ್ಲಿಷ್     

18

ಬೀದರ್

 ಇಂಗ್ಲಿಷ್  2.92MB    ಇಂಗ್ಲಿಷ್  6.30MB ಇಂಗ್ಲಿಷ್   2.57MB   ಇಂಗ್ಲಿಷ್   4.65MB   ಇಂಗ್ಲಿಷ್      ಇಂಗ್ಲಿಷ್   4.00MB   ಇಂಗ್ಲಿಷ್   5.67MB   ಇಂಗ್ಲಿಷ್      ಇಂಗ್ಲಿಷ್   224KB   ಇಂಗ್ಲಿಷ್   706KB   ಇಂಗ್ಲಿಷ್     

19

ಕಲಬುರ್ಗಿ

 ಇಂಗ್ಲಿಷ್  5.56MB    ಇಂಗ್ಲಿಷ್  10.80MB   ಇಂಗ್ಲಿಷ್   5.36MB   ಇಂಗ್ಲಿಷ್   9.42MB   ಇಂಗ್ಲಿಷ್      ಇಂಗ್ಲಿಷ್   7.54MB    ಇಂಗ್ಲಿಷ್  10.40MB   ಇಂಗ್ಲಿಷ್      ಇಂಗ್ಲಿಷ್   749KB   ಇಂಗ್ಲಿಷ್   1.69MB   ಇಂಗ್ಲಿಷ್     

20

ಕೊಪ್ಪಳ

 ಇಂಗ್ಲಿಷ್  6.25MB    ಇಂಗ್ಲಿಷ್  14.20MB   ಇಂಗ್ಲಿಷ್   1.60MB   ಇಂಗ್ಲಿಷ್   3.01MB   ಇಂಗ್ಲಿಷ್      ಇಂಗ್ಲಿಷ್   2.44MB   ಇಂಗ್ಲಿಷ್   4.32MB   ಇಂಗ್ಲಿಷ್      ಇಂಗ್ಲಿಷ್   226KB   ಇಂಗ್ಲಿಷ್   875KB   ಇಂಗ್ಲಿಷ್     

21

ರಾಯಚೂರು

 ಇಂಗ್ಲಿಷ್  3.81MB    ಇಂಗ್ಲಿಷ್  9.81MB   ಇಂಗ್ಲಿಷ್   2.53MB   ಇಂಗ್ಲಿಷ್   4.02MB   ಇಂಗ್ಲಿಷ್      ಇಂಗ್ಲಿಷ್   3.77MB   ಇಂಗ್ಲಿಷ್   5.89MB   ಇಂಗ್ಲಿಷ್      ಇಂಗ್ಲಿಷ್   526KB   ಇಂಗ್ಲಿಷ್   1.38MB   ಇಂಗ್ಲಿಷ್     

22

ಯಾದಗಿರಿ

 ಇಂಗ್ಲಿಷ್  1.44MB    ಇಂಗ್ಲಿಷ್  5.37MB   ಇಂಗ್ಲಿಷ್   1.35MB   ಇಂಗ್ಲಿಷ್   2.75MB   ಇಂಗ್ಲಿಷ್      ಇಂಗ್ಲಿಷ್   2.08MB ಇಂಗ್ಲಿಷ್   3.19MB ಇಂಗ್ಲಿಷ್      ಇಂಗ್ಲಿಷ್   297KB   ಇಂಗ್ಲಿಷ್   8.52KB   ಇಂಗ್ಲಿಷ್     

23

ಚಾಮರಾಜನಗರ

 ಇಂಗ್ಲಿಷ್  3.76MB    ಇಂಗ್ಲಿಷ್  6.82MB   ಇಂಗ್ಲಿಷ್   1.22MB   ಇಂಗ್ಲಿಷ್   2.21MB   ಇಂಗ್ಲಿಷ್      ಇಂಗ್ಲಿಷ್   1.92MB ಇಂಗ್ಲಿಷ್   2.88MB    ಇಂಗ್ಲಿಷ್     ಇಂಗ್ಲಿಷ್   166KB   ಇಂಗ್ಲಿಷ್   504KB   ಇಂಗ್ಲಿಷ್     

24

ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು

 ಇಂಗ್ಲಿಷ್  3.15MB    ಇಂಗ್ಲಿಷ್  6.93MB   ಇಂಗ್ಲಿಷ್   1.56MB   ಇಂಗ್ಲಿಷ್   3.00MB   ಇಂಗ್ಲಿಷ್      ಇಂಗ್ಲಿಷ್   2.65MB   ಇಂಗ್ಲಿಷ್   3.85MB   ಇಂಗ್ಲಿಷ್      ಇಂಗ್ಲಿಷ್   205KB   ಇಂಗ್ಲಿಷ್   587KB   ಇಂಗ್ಲಿಷ್     

25

ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ

 ಇಂಗ್ಲಿಷ್  7.40MB    ಇಂಗ್ಲಿಷ್  12.50MB   ಇಂಗ್ಲಿಷ್   4.67MB   ಇಂಗ್ಲಿಷ್   9.09MB   ಇಂಗ್ಲಿಷ್      ಇಂಗ್ಲಿಷ್   7.11MB   ಇಂಗ್ಲಿಷ್   11.80MB   ಇಂಗ್ಲಿಷ್      ಇಂಗ್ಲಿಷ್   1.00MB   ಇಂಗ್ಲಿಷ್   2.20MB   ಇಂಗ್ಲಿಷ್     

26

ಹಾಸನ

 ಇಂಗ್ಲಿಷ್  7.86MB    ಇಂಗ್ಲಿಷ್  17.50MB   ಇಂಗ್ಲಿಷ್   4.08MB   ಇಂಗ್ಲಿಷ್   6.09MB   ಇಂಗ್ಲಿಷ್      ಇಂಗ್ಲಿಷ್   6.04MB   ಇಂಗ್ಲಿಷ್   9.22MB   ಇಂಗ್ಲಿಷ್      ಇಂಗ್ಲಿಷ್   530KB   ಇಂಗ್ಲಿಷ್   1.26MB   ಇಂಗ್ಲಿಷ್     

27

ಕೊಡಗು

 ಇಂಗ್ಲಿಷ್  1.23MB    ಇಂಗ್ಲಿಷ್  3.41MB   ಇಂಗ್ಲಿಷ್   629KB   ಇಂಗ್ಲಿಷ್   1.74MB   ಇಂಗ್ಲಿಷ್      ಇಂಗ್ಲಿಷ್   1.14MB   ಇಂಗ್ಲಿಷ್   1.63MB   ಇಂಗ್ಲಿಷ್      ಇಂಗ್ಲಿಷ್   103KB   ಇಂಗ್ಲಿಷ್   463KB   ಇಂಗ್ಲಿಷ್     

28

ಮಂಡ್ಯ

 ಇಂಗ್ಲಿಷ್  9.38MB    ಇಂಗ್ಲಿಷ್  19.60MB   ಇಂಗ್ಲಿಷ್   3.32MB   ಇಂಗ್ಲಿಷ್   6.90MB   ಇಂಗ್ಲಿಷ್      ಇಂಗ್ಲಿಷ್   5.35MB   ಇಂಗ್ಲಿಷ್   9.56MB   ಇಂಗ್ಲಿಷ್      ಇಂಗ್ಲಿಷ್   414KB   ಇಂಗ್ಲಿಷ್   1.06MB   ಇಂಗ್ಲಿಷ್     

29

ಮೈಸೂರು

 ಇಂಗ್ಲಿಷ್  10.10MB    ಇಂಗ್ಲಿಷ್  22.80MB   ಇಂಗ್ಲಿಷ್   6.59MB   ಇಂಗ್ಲಿಷ್   10.20MB   ಇಂಗ್ಲಿಷ್      ಇಂಗ್ಲಿಷ್   9.63MB   ಇಂಗ್ಲಿಷ್   14.60MB   ಇಂಗ್ಲಿಷ್      ಇಂಗ್ಲಿಷ್   647KB   ಇಂಗ್ಲಿಷ್   1.48MB   ಇಂಗ್ಲಿಷ್     

30

ಉಡುಪಿ

 ಇಂಗ್ಲಿಷ್  4.95MB    ಇಂಗ್ಲಿಷ್  10.70MB   ಇಂಗ್ಲಿಷ್   2.62MB   ಇಂಗ್ಲಿಷ್   5.34MB   ಇಂಗ್ಲಿಷ್      ಇಂಗ್ಲಿಷ್   3.57MB   ಇಂಗ್ಲಿಷ್   5.74MB    ಇಂಗ್ಲಿಷ್     ಇಂಗ್ಲಿಷ್   345KB   ಇಂಗ್ಲಿಷ್   830KB   ಇಂಗ್ಲಿಷ್     

 

ಇತ್ತೀಚಿನ ನವೀಕರಣ​ : 20-08-2020 04:45 PM ಅನುಮೋದಕರು: BCWD ADMIN


ಹಕ್ಕುತ್ಯಾಗ

ಈ ಪುಟವು ಸರ್ಕಾರಿ ಸಚಿವಾಲಯ/ ಇಲಾಖೆ/ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೂ ಲಿಂಕುಗಳನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ದಯವಿಟ್ಟು ಗಮನಿಸಿ. ಈ ವೆಬ್ ಸೈಟುಗಳ ವಿಷಯಗಳು ಆಯಾ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಸ್ವತ್ತೇ ಆಗಿದ್ದು, ಯಾವುದೇ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿ ಅಥವಾ ಸಲಹೆಗಾಗಿ ಅವರನ್ನೇ ಸಂಪರ್ಕಿಸುವುದು

ಜಾಲತಾಣ ನೀತಿಗಳು

  • ಹಕ್ಕುಸ್ವಾಮ್ಯ ನೀತಿ
  • ಬಾಹ್ಯಜಾಲತಾಣ ಸಂಪರ್ಕ ನೀತಿ
  • ಭದ್ರತಾ ನೀತಿ
  • ಕರಾರುಗಳು ಮತ್ತು ಷರತ್ತುಗಳು

ಸಂದರ್ಶಕರು

  • ಇತ್ತೀಚಿನ ನವೀಕರಣ​ :
  • ಸಂದರ್ಶಕರು :
  • ಆವೃತ್ತಿ :
ವಿಷಯದ ಮಾಲೀಕತ್ವ ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆ : ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗಗಳ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ
ವಿನ್ಯಾಸ, ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪ್ರಕಟಣೆ : ಇ-ಆಡಳಿತ ಕೇಂದ್ರ , ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ © 2023, ಎಲ್ಲಾ ಹಕ್ಕುಗಳೂ ಕಾಯ್ದಿರಿಸಿವೆ

ಜಾಲತಾಣದ ಉತ್ತಮ ನೋಟಕ್ಕಾಗಿ ಕ್ರೋಮ್‌ v-87.0.4280.141, ಮೈಕ್ರೋಸಾಫ್ಟ್‌ ಎಡ್ಜ್‌ v-87.0.664.75, ಫೈರ್‌ಫಾಕ್ಸ್‌ v-83.0 ಬ್ರೌಸರ್‌ಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ. ಸ್ಥಿರಚಿತ್ರಣ : 1280x800 to 1920x1080